ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) tartalmazza a kölcsönkenyér.hu domainen elérhető online termékcseréléssel foglalkozó weboldal (www.kölcsönkenyér.hu) használatára vonatkozó feltételeket.

 

1. Bevezető

1. Jelen szerződés (továbbiakban: Felhasználási Feltételek) célja a Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület (Székhely: 9012 Győr, Hegymester u. 14.; adószám: 18204986-1-08; továbbiakban: Szolgáltató), mint a kölcsönkenyér.hu (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője és a Weboldalt igénybevevők közötti jogviszony szabályozása.

2. A Felhasználási Feltételt a Felhasználó a regisztrációja során köteles elfogadni, annak elfogadása nélkül nem tudja véglegesíteni regisztrációját. A Felhasználó a regisztráció során jelölőnegyzét kipipálásával, mint akaratával mindenben egyezőt fogadja el a Felhasználási Feltételt, továbbá a regisztráció során megadott adatainak kezelése vonatkozásában az Adatvédelmi Szabályzatot.

3. A Szolgáltató üzemelteti – a tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen – a Weboldalt. E kötelezettsége teljesítésének rajta kívül álló okra visszavezethető lehetetlenülése esetén a Szolgáltató nem felel. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel e körben. A Szolgáltató jogosult a honlap arculatát, tartalmát egyoldalúan megváltoztatni, a felületén reklámokat megjeleníteni, továbbá a Szolgáltató jogosult a Weboldal karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni, vagy véglegesen befejezni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A fentiek miatt a Felhasználó semmilyen jogcímen nem érvényesíthet igényt a Szolgáltatóval szemben.

4. A regisztrációval létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A Felek a szerződéskötés nyelveként a magyar nyelvet jelölik meg.

 

2. Működési elv

A kölcsönkenyér.hu tárgyak cserélése céljából létrehozott közösségi oldal. A Felhasználók ingyenesen cserélik egymás között a tulajdonukat képező tárgyaikat a kölcsönkenyér.hu online felületén keresztül.

A tárgyak átvétele/átadása a Felhasználók között személyes átvétellel történik, a felhasználók közötti megegyezésnek megfelelően. A felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy a kölcsönkenyér.hu a tárgyak cserélésben részt vevő felek adatait (pl. nevét, e-mail címét és a telefonszámát) a tárgyak átvétele/átadása érdekében a feleknek kiadja. A kölcsönkenyér.hu az átadás/átvétel folyamatában nem vesz részt.

A kölcsönkenyér.hu által üzemeltetett rendszer használata közvetlen regisztrációval lehetséges.

A regisztrált Felhasználó teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amelyet a kölcsönkenyér.hu rendszerén belül elhelyez vagy a kölcsönkenyér.hu felületén megjelenít.

 

3. Regisztráció

A kölcsönkenyér.hu szolgáltatását csak a 18. életévüket betöltött természetes személyek, illetve jogi személyek vehetik igénybe. A kölcsönkenyér.hu természetes magánszemély vagy jogi személy többszörös regisztrációja esetén a létrehozott adatlapokat külön értesítés nélkül törölheti a rendszerből.

A kölcsönkenyér.hu által üzemeltetett rendszer használata közvetlen regisztrációval lehetséges.

 

4. A szerződés létrejöttének lépései

1. A Szolgáltatást igénybe venni kívánó személyek a http://kölcsönkenyér.hu/regisztracio cím alatt tudnak regisztrálni.

2. A Felhasználó a regisztrációja során az alábbi adatokat bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Lakhely
 • E-mail cím
 • Nem
 • Születési hely, dátum

3. A Felhasználó a regisztráció során, a személyes adatok megadása mellett minimum 3 tárgyat köteles feltölteni kölcsönadás céljából. A három tárgy egyikének minimum10000 Ft értékűnek kell lennie. A tárgyak értéke piaci érték, amit a tualjdonos határoz meg, de a program működtetői megvétózhatnak.

4. A Felhasználó a regisztrációja során a valóságnak megfelelő adatokat köteles feltüntetni. A valóságnak meg nem felelő adatok megadásából eredő károkat, következményeket a Felhasználó viseli, azt a Szolgáltatóra nem háríthatja. Amennyiben a Felhasználó adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles a Szolgáltatóval közölni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatokat, azok valótlanságából, hibájából, illetve hiányosságából eredő károkért nem felel.

5. A Felhasználó a regisztrációját követően 2 munkanapon belül válasz e-mailt kap, melyben saját egyedi jelszavát és a további információkat megkapja. A jelszó bizalmasságának megőrzése a Felhasználó felelőssége. A Felhasználói Fiók arra nem jogosult személy általi használatából eredő károkat a Felhasználó viseli. A Felhasználó a jelszó elfelejtése esetén a 2. pontban közölt e-mail cím alatt tud helyreállítást igényelni.

6. A Felhasználó a regisztráció során jogosult képet feltölteni magáról, amelyek használatára a Szolgáltató csak a Felhasználási Feltételek keretei között jogosult.

7. A Felhasználó az eddigiekben megjelölt adatok megadása után jogosult véglegesíteni a regisztrációját azzal, hogy a Felhasználó által megadott e-mail címre a Szolgáltató a Felhasználói Fiók aktiválása érdekébenegyediesített kódot küld meg.

8. A Szolgáltató és a Felhasználó között – a regisztráció által – létrejövő jogviszony a Felhasználó törléséig áll fenn határozatlan időtartam erejéig.

9. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ugyanazon e-mail címmel több lakóhely/székhely tekintetében is regisztrált Felhasználót – az első regisztráció kivételével – törölje.

10. A Szolgáltató egyébiránt fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalon megvalósított magatartásokat moderálja.

 

5. Felhasználói magatartás

A Felhasználó a regisztrációjával beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik. Továbbá a szolgáltatást nem használja más felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére.

A kölcsönkenyér.hu fenntartja a jogot, hogy ha diszkriminatív viselkedéssel találkozik, az adott felhasználó tevékenységét korlátozza vagy törli a rendszerből.

A kölcsönkenyér.hu fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje a szolgáltatás azon felhasználóit, akik

 • bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes adatával visszaélnek a rendszer használata során (különösen, ha a Felhasználó által megadott név védjegyet sért; mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a Felhasználó anyakönyvezett neve; más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név);
 • obszcén vagy trágár kifejezéseket használnak,
 • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés tesznek és magatartás tanúsítanak;
 • burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető tartalmat hoznak létre;
 • megnyilvánulásaikkal azt a látszatot keltik, hogy a kölcsönkenyér.hu-t képviselik;
 • vétenek a jelen dokumentumban lefektetett szabályok ellen;
 • más egyéneket zaklatnak akár hozzászólásokban vagy magánüzenetek formájában;
 • vagy bármely egyéb módon sértik a kölcsönkenyér.hu érdekeit.

A kölcsönkenyér.hu fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatásból törölt személyek felé a további szolgáltatást megtagadja.

 

6. Felhasználói jogsértések

Felhasználói jogsértésnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan a következő magatartások:

 • Az oldalon kifejtett tevékenység során megvalósított büntetőjogi, valamint szabálysértési tényállás. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az ilyen jellegű magatartások megvalósításáról a tudomásszerzés után haladéktalanul értesíti a hatáskörrel rendelkező hatóságokat.
 • Az oldal szerzői jogi oltalom alatt álló tartalmának engedély nélküli bárminemű felhasználása.
 • Bármely tevékenység, amely az oldal rosszhiszemű adaptációjára, feltörésére, leállítására, visszafejtésére irányul, különösen – de nem kizárólag – a hacker-tevékenység.
 • Az oldalon történő engedély nélküli reklámok elhelyezése.
 • Jogszabályt, valamint más személyeket jogaikban sértő adatok elhelyezése.

 

7. A Felhasználó törlése

 • A Szolgáltató jogosult törölni a Felhasználót, amennyiben a Felhasználó jogellenes, illetőleg más Felhasználók érdekeit súlyosan sértő magatartást fejt ki a Weboldalon.
 • A Felhasználó jogosult kérelmezni a 9.2. pontban megjelölt e-mail elérhetőségen vagy a „Kapcsolat” fül alatt adatainak törlését.
 • A Szolgáltató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján jár el.
 • Amennyiben a Felhasználó a Fiókjába 180 napon belül nem jelentkezik be, a Szolgáltató jogosult törölni az érintett Felhasználó regisztrációját.
 • A Felhasználó törlése által minden jog és kötelezettség megszűnik.

 

8. A Felhasználási Feltételek módosítása

 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a Felhasználási Feltételeket egyoldalúan bármikor módosítsa, egyúttal a Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a Felhasználót az eszközölt módosításokról megfelelő módon (e-mailben, belépéskor felugró ablakban, stb.) tájékoztatja.
 • A Felhasználó a Felhasználási Feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felhasználási Feltételeket a Szolgáltató módosítja és (a módosítást követő adatkezelői tájékoztatás alapján) a Felhasználó a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat a módosítást követően is igénybe veszi, az a Felhasználó részéről a Felhasználási Feltételek módosításának tudomásulvételét és elfogadását jelenti. Ennek értelmében a Felhasználási Feltételek módosításához a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó külön beleegyező nyilatkozatát kérni.
 • Nem minősül a Felhasználási Feltételek módosításának, amennyiben a Szolgáltató helyesírási hibákat javít, korrigál, adatváltozást vezet át, illetve az sem amennyiben további olyan változtatásokat eszközöl, amelyek nincsenek kihatással a Szolgáltató és a Felhasználó jogviszonyának teljesítésére. Nem minősül továbbá szerződésmódosításnak a jogszabályi környezet megváltozása, vagy hatósági aktus folytán szükségessé váló változás sem.

 

9. Általános tájékoztatás

1. A Szolgáltató neve jelen Felhasználási Feltételek 1.1. pontjában található. A Szolgáltató valamennyi személyes adatát feltünteti „Impresszum” (http://kölcsönkenyér.hu/impresszum) cím alatt a Weboldalon.

2. A Szolgáltató – kapcsolattartáshoz kötődő – adatai a következőek:

 • Név: Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület
 • Székhely: 9012 Győr, Hegymester u. 14.
 • E-mail elérhetőség: info@kölcsönkenyér.hu

3. A Szolgáltató a 9.2. pontban meghatározott e-mail elérhetőségén keresztül megkereshető, egyben válaszadást 2 munkanapon belül vállal a Felhasználói megkeresések tekintetében.

4. A Szolgáltató az Ajánlattevővel szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el.

 

10. Panaszkezelés és jogérvényesítés

1. A Felhasználó e-mailben jelezheti panaszát a 9.2. pontban foglalt Szolgáltatóhoz tartozó e-mail címen. A Szolgáltató a beérkezett e-mailt 2 munkanapon belül megválaszolja, és megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását. Ezen túl a Felhasználó panaszával fordulhat a Weboldal „Kapcsolat” cím alatt megjelölt elérhetőségek bármelyikéhez.

2. A Felek kötelezik magukat arra, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő bármely jogvitát elsősorban békés úton, egymással együttműködve fogják rendezni. E körbe tartozóan a Felek jogosultak a Szolgáltató székhelye szerinti Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület eljárását kezdeményezni jogvitás ügyükben.

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

3. A Felhasználó – összhangban az Adatvédelmi Szabályzattal – jogosult a Személyes adatainak megadásától (azaz a regisztrációtól) kezdve az adatkezelés végéig (azaz a regisztráció törléséig) bármikor tájékoztatást kérni a kezelt adatai köréről, állapotáról, tartalmáról és általánosságban a Szolgáltatás, valamint a jogviszony vonatkozásában felmerült kérdésekről a 9.2. pontban foglalt Szolgáltatóhoz kapcsolható elérhetőségek bármelyikén.

4. Adatváltozás bejelentése

5. A Felhasználó jogosult a személyes adataiban bekövetkezett változásról a Szolgáltatót (a fentiek szerint e-mail vagy postai levél útján) írásban értesíteni.

6. Ha a Felhasználó személyes adataiban bekövetkezett változást késedelem nélkül nem jelenti be, annak következményeit maga viseli, az abból eredő hátrányos jogkövetkezmények nem háríthatóak át a Szolgáltatóra.

7. A békés úton történő vitarendezés sikertelensége esetén a Felhasználó a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A per járásbíróság hatáskörébe tartozik. A bíróságok illetékességét a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény határozza meg.

 

11. Hatálybalépés, irányadó jogszabályok

1. A jelen Felhasználási Feltételek annak Felhasználó általi kifejezett hozzájárulása (azaz a jelölőnégyzet kipipálása) által lép hatályba a Szolgáltató és a Felhasználó viszonyában.

2. Jelen Felhasználási Feltételek által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai, illetve a Magyarországon hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók. A Felhasználási Feltételek rendelkezéseit a Szolgáltató által kötelezőként elismert és Weboldalon közzétett Adatvédelmi Szabályzattal összhangban kell értelmezni.