ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

Alapadatok

Az adatkezelő elérhetősége:

Név: Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület

Székhely: 9012 Győr, Hegymester u. 14.

E-mail: info@kolcsonkenyer.hu

 

1. Bevezető

1.1. Jelen Adatkezelési Szabályzat a Kölcsönkenyér.hu – www.kölcsönkenyér.hu – (továbbiakban: Szolgáltató) internetes honlapon a szolgáltatást használók (továbbiakban: Felhasználó) önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

1.2. A Kölcsönkenyér.hu lokális közösségi oldal, amely a regisztráló Felhasználók számára ingyenesen biztosít információt a lakókörnyezetükben kölcsönvehető tárgyakról (a továbbiakban: Szolgáltatás).

1.3. Felhasználó az a természetes vagy jogi személy, aki a regisztráció során adatainak megadásával jogosulttá válik a Szolgáltatás igénybevételére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció és a Szolgáltatás igénybevétele nem biztosíték arra, hogy minden, a számára fontos információhoz hozzájut, mert az információk tartalmát a Felhasználók vagy más által megadott és közzétett közlések adják. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók vagy más által megadott adatok és az általuk közölt, illetve közzétett információk valóságtartalmáért.

1.4. A jelen Adatkezelési Szabályzat megismerése után a Kölcsönkenyér.hu weboldalra történő regisztrációval és a Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul, hogy megadott személyes adatait a Szolgáltató jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

 

2. Az adatkezelés alapelvei

2.1. A Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelést a Szolgáltató a Felhasználók magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezeli.

2.2. A Szolgáltató kizárólag a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott, és amelyhez a Felhasználó a regisztráció során hozzájárulását adta.

2.3. Jelen Adatkezelési Szabályzatban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

2.4. Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete
  • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
  • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a);
  • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (különösen a 155.§-a);
  • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különösen a 13/A. §-a);

 

3. Az adatkezelés célja

3.1. A Szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés közvetett célja, hogy a Felhasználó lakókörnyezetében, információt kapjon a kölcsönvehető tárgyakról, és ezáltal fogyasztása és ökológiai lábnyoma csökkenjen.

3.2. Az adatkezelés közvetlen célja a Felhasználó jogosultságának azonosítása (a Kölcsönkenyér.hu internetes felületének használata, üzenetek-hírlevelek küldése, közösségi felhívás a lakókörnyezetben a regisztrált tagok között stb.).

3.3. Az adatkezelés további célja a Felhasználók egymásra találása, és az esetleges kölcsönadások megvalósításának elősegítése.

 

4. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a Felhasználó a regisztrációs felület kitöltésével, és a jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával ad meg.

 

5. Az adatkezelési eljárás

5.1. A Szolgáltatás kizárólag regisztrációval vehető igénybe, amely regisztráció során a szükséges személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor. A Szolgáltatás során kezelt adatok: a Felhasználó neve, E-mail címe, telefonszáma. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

5.2. A Kölcsönkenyér.hu weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, azonban a Kölcsönkenyér.hu weboldal alapfunkciói és szolgáltatásai kizárólag azok számára előérhetőek, akik regisztrált felhasználók.

5.3. A név, e-mail cím és az üzenet elküldésével e-mail útján lehetőség van a Szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket a Szolgáltató csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után archiválja.

5.4. A Szolgáltatás igénybevétele úgynevezett süti-k alkalmazásával is jár, amelyek segítségével tudja a Kolcsonkenyer.hu biztosítani a legjobb felhasználói élményt.

 

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. A Szolgáltató a jelen Adatkezelési Szabályzatban, az alábbiakban meghatározott időtartam alatt kezeli a Felhasználó által megadott személyes adatokat. A Szolgáltató a Szolgáltatás működtetése céljából kezelt személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnésével vagy a Felhasználó ilyen tartalmú rendelkezése alapján véglegesen törli, és az adatkezelést megszünteti.

6.2. A Felhasználó a regisztrációját bármikor megszüntetheti, ekkor a Szolgáltató az Általános Felhasználási Feltételek “Felhasználó törlése” pontban meghatározott módon törli a Felhasználó adatait.

 

7. A személyes adatok továbbítása, egyéb felhasználása

7.1. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat kizárólag a hatályos Általános Felhasználási Feltételek szerint – az ott meghatározott körben, célból és személy részére – továbbítja. A jelen Tájékoztatóban foglaltakon túlmenően kizárólag törvényi felhatalmazás alapján jogosult személyes adatok továbbítására.

7.2. Bíróság, az ügyész és a hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Szolgáltatót.

7.3. A Kölcsönkenyér.hu a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

7.4. A Szolgáltató a Felhasználóról jogszerűen nyilvántartott személyes adatokat, információkat a közöttük esetlegesen felmerülő, a személyes adattal összefüggő vitás kérdések, jogvita elkerülése érdekében zajló egyeztetések és/vagy jogvita során, az ahhoz szükséges mértékben és ideig felhasználhatja.

 

8. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

8.1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy az Adatkezelési Szabályzatot egyoldalúan bármikor módosítsa, egyúttal a Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a Felhasználót az eszközölt módosításokról megfelelő módon (e-mailben, belépéskor felugró ablakban, stb.) tájékoztatja.

8.2. A Felhasználó a Felhasználási Feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felhasználási Feltételeket a Szolgáltató módosítja és (a módosítást követő adatkezelői tájékoztatás alapján) a Felhasználó a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat a módosítást követően is igénybe veszi, az a Felhasználó részéről a Felhasználási Feltételek módosításának tudomásulvételét és elfogadását jelenti. Ennek értelmében a Felhasználási Feltételek módosításához a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó külön beleegyező nyilatkozatát kérni.

 

9. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Szabályzatban ismertetett jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel a Felhasználó a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása esetén élhet.

 

9.1. Adatok módosítása, törlése

9.1.1. A Felhasználó bármikor módosíthatja a felhasználói felületen kialakított profilját, illetve megadott személyes adatait, vagy kérheti azok törlését (a kötelező adatkezelés kivételével)

9.1.2. A Szolgáltató törli a Felhasználó személyes adatait, ha azok kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

 

9.2. Tájékoztatás

A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltatótól tájékoztatást kérni a Szolgáltatással kapcsolatban kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info@kölcsönkenyér.hu címen. A Felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad a Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználóra vonatkozó kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adja meg a Felhasználó által kért tájékoztatást.

 

9.3. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kötelező adatkezelés kivételével);
  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha a Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat törli.

 

9.4. Jogorvoslat

Ha a Felhasználó (vagy más érintett) úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36-1-391-1400